Emoční inteligence v tradingu

Když se řekne slovo „inteligence“, většina lidí si vybaví tzv. racionální inteligenci, tedy IQ. Málokdo však zná koncept dělení inteligence na racionální a emoční.

Nejen v případě tradingu je však důležitější emoční inteligence.

Proč tomu tak je?

Když by se vás někdo zeptal, zda jste nadprůměrně inteligentní, jak byste odpověděli? Ať už odpovíte ano, ne nebo nevím, ve většině případů vlastně stejně neodpovíte na otázku správně.

Racionální inteligence – IQ

IQ se zabývá především racionální částí vaší inteligence. Ta však ze své podstaty odráží schopnosti a úspěšnost jedince v jakékoli oblasti života mnohem méně než emoční inteligence.

Světoznámý psycholog Daniel Goleman tvrdí, že máme dva mozky (myšleno samozřejmě metaforicky).

Jeden mozek představuje pouze racionální část, díky níž jsme schopni logicky uvažovat, počítat a přemýšlet v souvislostech.

Druhý mozek představuje emoční část, ke které se dostaneme za chvíli.

Jako paralelu k tradingu můžeme uvést, že „první mozek“ nám slouží ke správnému výpočtu velikosti pozic, ke správnému výpočtu vzdálenosti SL, abychom neriskovali velkou část svého účtu, nebo k vyhodnocení celkové situace na trhu (zda se jedná o býčí, nebo medvědí období).

Tato inteligence je samozřejmě velmi důležitá právě pro racionální část obchodování, díky které můžeme uvažovat v širších souvislostech.

Emoční inteligence – EQ

Problém však může nastat, když je racionální inteligence vysoká, ale emoční inteligence nízká.

Když se nad tím zamyslíme, ve světě existuje obrovské množství případů, kdy vysoce inteligentní lidé (inteligentní ve smyslu vysokého IQ) nedokázali prorazit a být úspěšní.

Jako příklad můžeme uvést vynikajícího matematika, který je velmi dobrý v řešení přesně vyladěných příkladů.

V reálném životě se však s takovými problémy nesetkává, a tak nedokáže využít svůj potenciál.

Na druhé straně existuje velké množství lidí, kteří jsou velmi úspěšní, i když nemají až tak vysoké IQ.

Tento fakt je dán právě onou emoční inteligencí, která lidem v podstatě pomáhá využívat jejich racionální část mysli.

Pokud bychom tedy měli v několika větách shrnout, co to vlastně emoční inteligence je, byla by to schopnost dobře chápat souvislosti, umět reagovat ve správný okamžik, být empatický a znát sám sebe.

Znamená to také pracovat a zlepšovat se v potřebných oblastech života – v reálném životě to může být například zlepšování komunikačních dovedností, zlepšování vyjednávacích schopností, zlepšování vnímání, ovládání sebe sama, trénink sebe sama na konkrétní situace a životní příležitosti, budování své osobnosti, kladné přijímání kritiky i neúspěchu atd.

IQ vs. EQ

Různé studie ukazují, že racionální inteligence (IQ) se na úspěchu v kariéře nebo v životě podílí maximálně 25 %.

To znamená, že za 75 % úspěchu v jakékoli oblasti stojí emoční inteligence (EQ). Na první pohled se může zdát, že EQ nemá s tradingem nic společného, ale opak je pravdou.

Většina lidí ví, že by měla do obchodu vstupovat podle přesných pravidel, která si stanovila podle racionálních údajů (správné využití IQ).

Tato pravidla ale porušuje, protože nedokáže ovládat své emoce a vstupuje do obchodu na základě předtuch nebo pocitů (nesprávné využití EQ).

Dalším příkladem může být samotný obchod. Předpokládejme, že zažijeme úspěšný obchod, který způsobí 10% nárůst zůstatku na obchodním účtu.

Podle racionálních informací můžeme také zvýšit velikost další pozice o 10 % (správné využití IQ).

Povzbuzeni úspěchem a pocitem, že obchody budou úspěšné, však zvýšíme velikost další pozice o 100 %.

Nechali jsme se zkrátka unést emocí, která způsobila, že jsem iracionálně zvýšil velikost pozice (nesprávné využití EQ).

Stejný případ může nastat při ztrátě, kdy bychom měli velikost další pozice snížit, ale mnohdy velikost další pozice zvýšíme, abychom ztrátu vyrovnali.

Z uvedených příkladů vidíme, že IQ a EQ spolu mnohokrát bojují. Tyto dva typy inteligence by se však měly vzájemně doplňovat a tvořit harmonický celek.

EQ je také o poznávání sebe sama, učení a trénování vlastní mysli.

Po sérii tří neúspěšných obchodů, při kterých ztratíme například 10 % hodnoty účtu, bychom měli tento jev považovat za přirozený (jeho pravděpodobnost je vyšší než 10 %).

Mnohdy se však stává, že obchodník takovou situaci nezvládne, jeho psychika začne pracovat negativně a zažívá pocity hněvu, frustrace a nervozity.

Takové emoce negativně ovlivňují jeho další rozhodování, takže jedná impulzivně, navyšuje pozice, vstupuje do obchodů jen proto, aby dorovnal ztrátu bez konkrétního signálu, nebo přestává dodržovat pravidla money managementu (obchodování bez SL, riskování velké části účtu na jeden obchod apod.).

Více o risk managementu a money managementu se můžete dozvědět na tomto odkazu: https://www.xtb.com/cz/vzdelavani/risk-management-uvod-do-rizeni-rizika

EQ jako náš přítel

Z výše uvedených řádků v podstatě vyplývá, že díky IQ si vytvoříme obchodní plán a díky EQ bychom se jím měli řídit.

Mnohdy je však chyba v tom, že si člověk obchodní plán vytvoří, ale nedodržuje ho. Podle výše uvedených informací tedy výzkumy ukazují, že 75 % úspěchu v životě tvoří EQ.

Můžeme odhadnout, že úspěch v tradingu závisí stejnou měrou na psychickém rozpoložení člověka.

Emoční inteligence má oproti racionální inteligenci tu výhodu, že ji lze poměrně rychle změnit a lze na ní pracovat.

Trading je především o dodržování pravidel a snaze omezit impulzivní rozhodnutí a emoce. Záleží tedy na nás, zda si z EQ uděláme přítele, nebo nepřítele.

Více edukačních článků na toto téma i mnoho dalšího ve spojení s tradingem a investováním naleznete v Databázi znalostí XTB.