Exekuce na bankovní účet [blokace a odblokování]

Exekuce na bankovní účet: jaká jsou pravidla blokace bankovního účtu a jak účet odblokovat se dozvíte v tomto článku.

Pokud se někdo dostane do platební neschopnosti (z jakéhokoliv důvodu), musí počítat s tím, že věřiteli dojde jednoho dne trpělivost.

Bude chtít dostat své peníze zpět a dozajista se obrátí o pomoc k soudu. Ten vydá exekuční příkaz a dlužník se pak nestačí divit.

V práci následně zjistí, že mu zaměstnavatel začal strhávat srážku ze mzdy. A co hůře, bankomat („jeho“ banky) mu odmítne vydat hotovost.

V tom případě je více než jisté, že exekutor nechat obstavit („zablokovat“) dlužníkův bankovní účet.

 

Exekuce na bankovní účet

 

Pravidla blokace bankovního účtu dlužníka

Exekučně postihnout bankovní účet lze za předpokladu, že banka (peněžní instituce) obdržela usnesení o nařízení rozhodnutí (přikázání peněžité pohledávky z účtu u peněžitého ústavu).

Dlužník musí být majitelem účtu. Exekutor tedy nemůže obstavit bankovní účet, který je ve vlastnictví jiné osoby.

A to ani v případě, že dlužník je u banky veden v záznamech (v souvislosti s jiným účtem) jako zákonný zástupce (dětské konto je totiž vedeno na jméno dítěte, nikoli dlužníka).

Pokud má však dlužník nějaká dispoziční práva k nějakému účtu (ačkoli je daný účet veden na jiné jméno), bude tento bankovní účet také zablokován.

Nejčastěji bývá blokován celý bankovní účet. Exekučně postihnut může být i účet manžela (společné jmění manželů).

Banka provádí blokaci až do výše vymáhané pohledávky a jejího příslušenství (náklady spojené s exekucí).

Tím, že je bankovní účet obstaven, ztrácí dlužník právo (je mu znemožněno) nakládat s veškerými finančními prostředky, které byly na bankovním účtu uloženy v době jeho blokace.

Dlužník tedy ztrácí právo vybírat peněžní prostředky z účtu, odesílat platby či s nimi jinak nakládat.

Výjimkou je pouze to, že dlužník má nárok na jednorázové vyplacení peněžních prostředků do výše dvojnásobku životního minima jednotlivce (u exekuce na plat je to každý měsíc nezabavitelná částka).

Tento výběr peněžních prostředků je bankou umožněn pouze jednou a nelze ho nárokovat víckrát. Dlužník ho nebude dostávat každý měsíc, jen jednou za celou dobu blokace účtu.

O tuto finanční částku je nutno zažádat na pobočce bankovního ústavu, u kterého je veden účet na dlužníkovo jméno. Bankomat vám tuto částku nevydá!

 

Postihnutelné a nepostihnutelné bankovní účty

Exekučně zablokovat lze běžné, vkladové i hypotéční účty. Tyto bankovní účty mohou být vedeny v jakékoliv měně. Musí být vedené na jméno dlužníka, nebo musí mít k účtu dispoziční právo.

Blokací však nemohou být postihnutelné vklady na vkladních knížkách, vkladních listech či jiných formách vkladů (příkaz se na ně nevztahuje).

Postihnout nelze ani účty, kdy je dlužník veden pouze jako zákonný zástupce (dětské  konto vedené na jméno dlužníkova potomka).

 

Odblokování účtu

Banka je pověřena vypořádáním exekučního příkazu do šesti měsíců ode dne, kdy jí bylo doručeno vyrozumění o právní moci exekučního příkazu.

Odblokování exekuce na bankovní účet

Po uplynutí této doby zanikají účinky tohoto exekučního příkazu.

K exekuci je oprávněn soudní exekutor, finanční úřad a soud. Proto mnohdy bývá rozhodnuto o exekuci i bez dlužníka.

Pokud jsou na účtu peněžní prostředky na vyrovnání dluhu, zaniká blokace převedením této dlužné částky na exekutorský úřad a vydáním příslušného rozhodnutí o ukončení exekuce (uhrazení dluhu v plné výši, i s případným příslušenstvím).

V praxi se však dlužník nedočká odblokování účtu okamžitě.

Mnohdy to může trvat i několik měsíců, než se „dlužník“ opět dostane ke svým peněžním prostředkům (i přestože výše prostředků na účtu převyšuje výši celkového dluhu).

Exekuce v jakékoliv formě je velmi nepříjemnou záležitostí. Spojuje se zde finanční i psychická zátěž na straně dlužníka a náročné papírování na straně druhé.

Jednodušší je vyhnout se dluhům úplně, ale ne vždy to finanční situace či jiné problémy člověka v tísni dovolují.

Získejte peníze zdarma