Uznání dluhu: co je to, k čemu slouží, splátkový kalendář, zpětvzetí (+ vytvoření na míru)

Uznání dluhu co je to, k čemu slouží, splátkový kalendář, zpětvzetí (vytvoření na míru).

Zde najdete podrobné informace o uznání dluhu. Vytvořte si uznání dluhu na míru vašim potřebám zde.

Písemné uznání dluhu (Zákon č. 89/2012 Sb., § 2053) jakožto jedna z možných forem mimosoudního zajištění závazku se stává aktuální ve chvíli, kdy jste jako dlužník v prodlení a dlužná částka se nachází po splatnosti nikoliv ve splatnosti.

Součástí uznání závazku bývá rovněž splátkový kalendář, ve kterém jsou rozvrhnuty jednotlivé měsíční splátky, co do výše a data splatnosti.

Uznání ani vystavení splátkového kalendáře se nelze domáhat. Jde o dobrovolné právní jednání na straně dlužníka a věřitele, kteří se mezi sebou dohodnou na základě dobré vůle.

Zrušení splátkového kalendáře

Mějte prosím na paměti, že vystavený splátkový kalendář je ústupkem věřitele, snahou vyjít vám vstříc v nelehké finanční situaci za předpokladu, že splátkový kalendář dodržíte. Nebudete-li plnit splátkový kalendář, tak jak bylo dohodnuto, hrozí, že bude ze strany věřitele zrušen a vy budete vyzváni k okamžité úhradě zbylé dlužné částky.

Uznání obsahu

Zpětné úpravy uznání dluhu a splátkového kalendáře, co do výše dlužné částky, výše splátek nebo posunutí data splatnosti se v praxi neprovádí. Má se za to, že dlužník na základě své svobodné vůle stvrzené vlastnoručním podpisem zvážil nejen obsah uznání, ale i s tím související povinnost hradit řádně a včas, jak bylo ujednáno.

Zpětvzetí, popření uznání dluhu

Uznáte-li svůj dluh navíc s příslibem úhrady dlužné částky ve splátkách dle splátkového kalendáře a začnete jej rovněž plnit, je takřka nemožné domnívat se, že jej budete moci popřít nebo vzít zpět z důvodu například nepravosti vašeho podpisu a přesto se tak v praxi reálně děje.

Závazek, který byl dlužníkem plněn, byť částečně, má účinky uznání dluhu (Zákon č. 89/2012 Sb., § 2054 bod 2) a to i v případě, že uhradíte pouze úroky z dlužné částky (Zákon č. 89/2012 Sb., § 2054 bod 1).

Ověření pravosti podpisu

Argumentem o nepravosti podpisu s přihlédnutím k vašemu částečnému plnění, docílíte pouze zrušení splátkového kalendáře, zesplatnění dlužné částky s okamžitou úhradou a k zahájení vymáhacího procesu tentokráte soudní cestou.

Věřitel se do budoucna pro takovéto případy jistě pojistí a to tím, že bude od dlužníka nově vyžadovat notářské ověření jeho podpisu. S přihlédnutím ke skutečnostem nedoporučujeme dodatečně balancovat mezi utvrzením a uznáním dluhu.

Vytvořte si uznání dluhu na míru

Uznání dluhu si můžete jednoduše vytvořit sami zde.