Osobní bankrot: 4 podmínky insolvence (oddlužení) a insolvenční rejstřík

Přečtěte si o podmínkách vyhlášení osobního bankrotu (oddlužení, insolvence) a o důležitých informacích, které najdete v insolvenčním rejstříku.

Osobní bankrot_4 podmínky insolvence (oddlužení) a insolvenční rejstřík

Osobní bankrot

Osobní bankrot jinak také řečeno insolvence nebo oddlužení. Je účinná možnost, jak se vypořádat s dluhy, když začínají přerůstat přes hlavu. A to v době do 3 nebo 5 let.

Fyzická osoba a osobní bankrot

Budete-li jako fyzická osoba chtít vyhlásit osobní bankrot, musíte přes právníka, který za vás podá návrh u příslušného soudu. O osobní bankrot má právo požádat každý, ale ne všem bude vyhověno.

Jsou jasně stanovené podmínky, které určují, komu bude oddlužení povoleno. Pokud ovšem máte návrh u soudu, jste automaticky v ochranné lhůtě. To znamená, že se vaše stávající dluhy nemohou v tuto chvíli dále úročit a čeká se na vyjádření soudu.

Aby váš návrh byl schválen u soudu, musíte splnit předem stanovené podmínky:

  • vaše závazky musí být minimálně 30 dní po splatnosti (musí být jasně prokázáno, že dlužník není schopen dále splácet, většinou dochází k situaci, kdy se jeden úvěr kryje druhým a pořád dokola)
  • dále musíte mít minimálně 2 věřitele (soud vám oddlužení nepovolí, pokud dlužíte pouze jednomu věřiteli)
  • musíte být také schopni splatit minimálně 30 % svých dluhů a to do 5 let nebo 60 % dluhů do 3 let
  • váš trestný rejstřík nesmí obsahovat záznam hospodářské ani majetkové povahy, a to za posledních 5 let zpět

Je-li váš návrh u soudu schválen, přidělí vám insolvenčního správce, který začne dluhy s věřiteli řešit. V tuto chvíli nastává ještě možnost, jak se závazky vypořádat. Když podáváte k soudu návrh, uvádíte také, jakou formou byste se chtěli závazků zbavit. Vybíráte si buď formu splátkového kalendáře nebo formu prodeje hmotného i nehmotného majetku.

Dlužník stejně jako doložit všechny své výdaje musí doložit i veškeré své příjmy. Z toho se vypočítá životní minimum, které FO potřebuje, aby zaplatila náklady spojené s bydlením a uživila sebe a případně i osoby, které vyživuje.

Dlužník v insolvenci má povinnost věřitelům splácet každý měsíc částku nejméně ve výši odměny insolvenčního správce, tj. 1089 Kč.

OSVČ a osobní bankrot

Oddlužení pro OSVČ bývá složitější než u fyzických osob. V tomto případě totiž musí mít OSVČ souhlas svých věřitelů, který s osobním bankrotem budou souhlasit, aby soud oddlužení povolil. Stejně tak jako u FO vám bude vypočítané životní minimum, který k životu potřebujete.

Stejně tak jako FO podáváte k soudu návrh v němž vyjadřuje, jakou formou byste se svých závazků chtěli zbavit. Při oddlužení můžete nadále podnikat.

Podáte-li návrh k soudu, ať už jako fyzická osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná musíte mít připraven veškerý soupis svého majetku, soupis svých dluhů a stejně tak veškeré soupisy vašich příjmů. A to nejen ze zaměstnání nebo podnikání, ale i případné sociální dávky, které pobíráte.

 

insolvenční rejstřík logoInsolvenční rejstřík: jak s ním pracovat a hledat v něm

Věřitelé dnes už zcela běžně pracují s insolvenčním rejstříkem na rozdíl od dlužníků (fyzických osob), které se neorientují a nemají přehled o svých závazcích.

Umět pracovat s insolvenčním rejstříkem je neméně důležité i pro vás, jste-li dlužníkem. Nestačí pouze podat insolvenční návrh a myslet si, že se oddlužení vyřeší bez vaší účasti. Insolvence je proces a je dobré se aktivně zapojit.

Vyplatí se vědět, v jaké fázi se aktuálně oddlužení nachází.

Proč je insolvenční rejstřík důležitý

V insolvenčním rejstříku například zjistíte, kdy bylo zahájeno insolvenční řízení, zda nedošlo k odmítnutí insolvenčního návrhu nebo kdy bylo vydáno rozhodnutí o úpadku.

Insolvenční rejstřík dále obsahuje informace o věřitelích, kteří přihlásili své pohledávky. Dozvíte se zde také to, kdo vykonává funkci insolvenčního správce, na kdy byla svolána schůze věřitelů nebo proč a v jaké výši byla udělena pořádková pokuta.

V praxi se nejčastěji dlužníci dotazují na výši dlužné částky a kolik z této částky bylo v rámci insolvenčního řízení již uhrazeno. Někteří dlužníci se mylně domnívají, že po uhrazení třiceti procent (resp. šedesáti procent) dlužné částky z celkové výše dluhu, bude insolvenční řízení předčasně ukončeno.

Zde je nutné si připomenout, že insolvenční řízení – oddlužení trvá po dobu 5 let a podmínkou je mimo jiné minimální plnění ve výši 30 % z pohledávky, případně druhá varianta, kdy trvá 3 roky s minimálním plněním ve výši 60 %.

Což znamená, že se insolvenční řízení neukončuje dříve jak po uplynutí pětileté (resp. tříleté) lhůty.

Samotné splnění minima plnění není důvodem pro ukončení oddlužení. Insolvenční řízení po splnění minimální výše plnění dále pokračuje na základě aktuální a očekávané míry uspokojí nezajištěných věřitelů, a to dle zprávy o plnění oddlužení, vypracované insolvenčním správcem.

Nejste-li si jisti v otázce týkající se výše dosud splaceného dluhu v rámci insolvence, můžete se písemně obrátit na insolvenčního správce nebo si potřebné informace dohledat v insolvenčním rejstříku.

Co je insolvenční rejstřík

Insolvenční rejstřík je veřejný a volně přístupný informační systém, který spravuje Ministerstvo spravedlnosti. Údaje uvedené v insolvenčním rejstříku jako seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy se řídí insolvenčním zákonem č. 182/2006 Sb. Každý má právo do insolvenčního rejstříku volně nahlížet a pořídit si kopii nebo výpis (zákon č. 182/2006 Sb., § 419).

Doručování

V insolvenčním rejstříku jsou zveřejňovány rozhodnutí, vyrozumění, předvolání a další písemnosti insolvenčního sodu není-li stanoven zvláštní způsob doručení (zákon č. 182/2006 Sb., § 71). Uveřejnění takovéto písemnosti v insolvenčním rejstříku je označováno jako „doručení vyhláškou“, a to ke dni zveřejnění.

Předvolání se uveřejňují s patnáctidenním předstihem před zahájením jednání (zákon č. 182/2006 Sb., § 72). Není-li možné písemnost doručit na adresu dlužníka, kterou uvedl v insolvenčním návrhu, doručuje se písemnost zmíněnou vyhláškou (zákon č. 182/2006 Sb., § 80).

Obsah spisu

Insolvenční soud v insolvenčním rejstříku uveřejňuje (zákon č. 182/2006 Sb., § 421) a vkládá informace o rozhodnutí insolvenčního soudu v insolvenčním řízení, rozhodnutí v incidenčních sporech a veškerá podání týkající se osoby dlužníka.

Seznam dlužníků

Jste-li fyzická osoba (dlužník), která podala insolvenční návrh, pak i vám byl v insolvenčním rejstříku založen spis. V seznamu dlužníků bude uvedeno vaše jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo případně datum narození (zákon č. 182/2006 Sb., § 420).

Spis si můžete zkusit sami dohledat podle jména případně data narození, rodného čísla nebo také spisové značky.

Spis je rozdělen do pěti následujících oddílů:

Detail insolvenčního řízení

Oddíl A – řízení do úpadku

Oddíl B –  řízení po úpadku

Oddíl C – incidenční spory

Oddíl D – ostatní

Oddíl P – přihlášky

Řízení do úpadku

V oddílu A naleznete informace týkající se zveřejnění podaného insolvenčního návrhu na oddlužení, vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení, přílohy, právní moc, pověření, sdělení dlužníka, záznam o zaplacení zálohy na insolvenční řízení, žádost o určení osoby správce a také usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení a jiné.

Ukázka řízení do úpadku insolvenční rejstřík

Řízení po úpadku

V oddílu B se nacházejí různá sdělení insolvenčního správce o oddlužení, námitky, rozhodnutí o usnesení, usnesení o oddlužení, nařízení, žádosti, platební poukaz, doručení vyhlášky, předvolání k výslechu, odvolání, seznam přihlášených pohledávek, protokol ze schůze věřitelů, vyúčtování odměny a výdajů správce a další.

Přihlášky

Oddíl P obsahuje přihlášené pohledávky do insolvenčního řízení, usnesení o odmítnutí přihlášky, výzvy k opravě nebo doplnění návrhu, návrh na změnu osoby věřitele, usnesení o změně osoby věřitele, žádosti insolvenčního správce, doplnění a změny přihlášené pohledávky, částečné zpětvzetí přihlášené pohledávky a sdělení dlužníka.

Vymazání ze seznamu dlužníků

Ze seznamu dlužníků budete vyškrtnuti až po uplynutí pěti (resp. tří) let od nabytí právní moci rozhodnutí, které ukončilo insolvenční řízení (zákon č. 182/2006 Sb., § 425). Po uplynutí zmíněné lhůty budou rovněž znepřístupněny údaje o vaší osobě, které byly dosud evidovány v insolvenčním rejstříku.

Ať už jste na samém začátku insolvenčního řízení nebo se zdárně blížíte k jeho konci, doporučujeme věnovat trochu té pozornosti insolvenčnímu rejstříku, získáte nejen přehled ale i kontrolu.